Cookie beleid Oud Beijerland

De website van Oud Beijerland is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleid

Download hier :   Vrijwilligersbeleid-document

 

Vrijwilligersbeleid OSV


Waarom deze richtlijn?

Geen enkele amateursportvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ook binnen onze vereniging hebben we hier al een aantal jaren mee te maken. Het aantal vrijwilligers loopt sterk terug, waardoor de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toeneemt. Dit is niet langer vol te houden en kan op termijn consequenties hebben voor het voortbestaan van onze vereniging. Om dit te voorkomen heeft het bestuur besloten dat het verrichten van vrijwilligerstaken onderdeel gaat uitmaken van het lidmaatschap van onze vereniging met als doel, samen zorg te dragen voor een optimale bezetting van de uitvoering van verschillende functies, taken en activiteiten binnen onze vereniging.

Op wie heeft dit plan betrekking?

Uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid:

    
-  Het vrijwilligersbeleid is van toepassing op ieder spelend lid, dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden (A t/m F);   
-  Op donateurs, ereleden en niet-spelende leden is het vrijwilligersbeleid niet van toepassing;   
-  Ieder spelend lid, dan wel ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden (A t/m F) vervult tenminste één vrijwilligersfunctie of een of meerdere vrijwilligerstaken;   
-  Aan het begin van het seizoen zal een vrijwilligersbijdrage van € 75,- (m.i.v. seizoen 2019-2020) in rekening worden gebracht, die na uitvoering van de vrijwilligerstaken weer ten gunste komt van het lid;  
-  Jeugdleden van 14 jaar en ouder kunnen in plaats van hun ouder(s)/verzorger(s) een vrijwilligersfunctie of vrijwilligerstaak vervullen. Uitzondering hierop vormt de kantinedienst. Voor de ochtend kantinedienst (van 08:00 uur - 14:00 uur) geldt een minimum leeftijd van 16 jaar en voor de middag kantinedienst (13:30 uur – 19:30 uur) geldt een minimum leeftijd van 18 jaar;  
-  Jeugdleden van 14 jaar en ouder kunnen vrijwilligerstaken uitoefenen, maar hun ouder(s) of verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor het invullen van de vrijwilligerstaak binnen de vereniging;   
-  Gezinnen met meer dan één spelend lid onder de 14 jaar, worden voor 2e kind belast met een halve vrijwilligerstaak en voor het 3e of meer kinderen vervalt de vrijwilligerstaak. De verschuldigde vrijwilligersbijdrage voor gezinnen met meer dan één spelend lid onder de 14 jaar, zal voor het 2e kind worden gehalveerd en voor het 3e of meer kinderen vervallen.

Welke bijdrage verwacht OSV van de vrijwilliger ?

OSV maakt onderscheid tussen functies en taken:


Vrijwilligersfunctie: vrijwilliger die structureel één of meerdere functies of taken met een permanent karakter uitvoert (bijvoorbeeld scheidsrechter, commissielid, jeugdleider etc.);  
Vrijwilligerstaak: vrijwilliger die op basis van dit vrijwilligersbeleid een of meerdere taken of activiteiten gaat uitvoeren, die incidenteel van aard zijn.


Leden die een vrijwilligersfunctie uitoefenen zijn vrijgesteld van de verplichting tot het uitoefenen van een vrijwilligerstaak. Voor leden die bij aanvang van het seizoen zijn aangesteld voor een vrijwilligersfunctie, wordt geen vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht. Indien de uitoefening van de vrijwilligersfunctie wordt beëindigd, zal de vrijwilligerscommissie besluiten of aanvullende vrijwilligerstaken dienen te worden uitgeoefend.

Voor de taken wordt aan het begin van het seizoen een jaarrooster opgesteld. Iedere vrijwilliger wordt de mogelijkheid geboden aan het begin van het seizoen aan te geven voor welke taken hij / zij wil worden ingeschreven en welke data hij / zij de werkzaamheden beslist niet uit kan voeren. Indien de vrijwilliger géén keuze maakt in de taken die hij / zij wil uitvoeren, zal de vrijwilligerscommissie de vrijwilliger indelen. De vrijwilligerscommissie zal vervolgens een planning opstellen. Elke vrijwilliger wordt geacht minimaal 12 uur aan vrijwilligerstaken in een seizoen uit te voeren. Per vrijwilligerstaak zal worden aangegeven hoeveel uur deze bevat.

 

Spelregels

-  De vrijwilligersbijdrage bedraagt € 75,- per seizoen. Voorafgaand aan het seizoen wordt een vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht bij alle spelende leden, waarop het beleid van toepassing is. Na het volbrengen van de volledige vrijwilligersta(a)k(en), wordt de in rekening gebrachte bijdrage teruggestort;
-  De vrijwilligersbijdrage dient gelijktijdig met de contributie te worden voldaan;
-  Voor leden die bij aanvang van het seizoen zijn aangesteld voor een vrijwilligersfunctie, wordt geen vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht;  
-  De periode voor het verrichten van de vrijwilligerstaken loopt van 1 augustus tot 31 juli van ieder jaar. Binnen deze periode moet de vrijwilligerstaken of een vrijwilligersfunctie worden uitgevoerd. Over deze periode wordt de vrijwilligersbijdrage afgerekend;   
-  Het inroosteren van een functie of taak moet altijd plaatsvinden in overleg met de vrijwilligerscommissie. De commissie bepaalt of een taak of functie voldoende is om in aanmerking te komen voor de verplichting tot het verrichten van vrijwilligerswerk;   
-  Als een vrijwilligerstaak eenmaal is ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen. Ook niet bij onverwachte verhindering. De vrijwilliger dient zelf voor vervanging te zorgen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk ingeroosterde vrijwilliger blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de functie of vrijwilligerstaak en is ook aanspreekpunt voor de vrijwilligerscommissie;   
-  Indien vrijwilligerstaken om wat voor reden dan ook uitvallen, beslist de vrijwilligerscommissie wat dit betekent voor de invulling van de vrijwilligersverplichting;   
-  Vrijwilligers die menen in omstandigheden te verkeren geen invulling aan de verplichting te kunnen geven, kunnen dit schriftelijk met onderbouwing aan de vrijwilligerscommissie kenbaar maken. De vrijwilligerscommissie is bevoegd hier een besluit in te nemen;   
-  Het bestuur, de vrijwilligerscommissie of betreffende commissie waaronder de te verrichten taak valt, zullen er op toezien of de functie of taak naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Taken die niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd kunnen leiden tot het niet laten gelden van de vrijwilligerstaak;   Indien vrijwilligersbijdrages niet betaald worden, is het bestuur gerechtigd de speler niet speelgerechtigd te verklaren;   
-  Indien een lid geen vrijwilligerstaken wilt uitvoeren, kan dit schriftelijk worden aangegeven aan de vrijwilligerscommissie. De vrijwilligersbijdrage welke aan het begin van het seizoen voldaan is zal dan dienen als zijnde de afkoop van de vrijwilligerstaak. Dit is echter niet de doelstelling van het vrijwilligersbeleid;   
-  Geïnde gelden worden voor onderhoud gerelateerde doelen binnen de vereniging aangewend dan wel ter beschikking gesteld voor het invullen van vrijwilligerstaken en/of -functies;   
-  Het bestuur zal toezien op een goede naleving van het vrijwilligersbeleid en is te allen tijde gerechtigd het vrijwilligersbeleid, daar waar nodig, bij te stellen;   
-  De vrijwilligerscommissie zal uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid;   
-  Bij onduidelijkheden is het besluit van het bestuur bindend.

Tot slot

Veel vrijwilligers binnen OSV zetten zich met groot plezier, soms zelfs dagelijks, in voor onze vereniging. Door verschillende oorzaken neemt de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toe. Wij rekenen er dan ook op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zal nemen om met elkaar onze mooie vereniging draaiende te houden. Het vrijwilligersbeleid is goed gekeurd door de Algemene Ledenvergadering en van toepassing vanaf het seizoen 2019 – 2020. Dit betekent dat ieder spelend lid, dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden (A t/m F), 12 uur vrijwilligerstaak of vrijwilligersfunctie dient uit te voeren voor 31 juli 2023.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!